Tilaajavastuulaki

Finlex 22.12.2006/1233  LAKI tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

5§ (22.5.2015/678)

 

Tilaajan tulee pyytää sopimuskumppanilta seuraavat, enintään kolme kuukautta vanhat tiedot:

  • Selvitys, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
  • Kaupparekisteriote tai vastaavat tiedot
  • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.
  • Todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty.
  • Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
  • Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Jos vuokratun työntekijän työnantajana tai alihankintasopimuksen osapuolena on ulkomainen yritys, on tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot toimitettava sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla.

Toteutusta valvoo Aluehallintovirasto.

 

Työturvallisuuslaki 52 b § (24.5.2013/364)

Luettelo yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä

Pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on pidettävä työturvallisuuden varmistamiseksi ja tässä laissa säädettyjen velvoitteiden valvontaa varten ajantasaista luetteloa yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Luettelosta on käytävä ilmi:

  1. henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika ja veronumero;
  2. työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä;
  3. työntekijän työnantajan nimi ja Y-tunnus tai sitä vastaava ulkomainen tunniste;
  4. lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 4 a §:ssä tarkoitetun edustajan nimi ja yhteystiedot Suomessa.

 

Lisäksi:

"Työnopastus ja perehdyttäminen: Työmaalla tapahtuvan perehdyttämisen (mm. työmaahan perehdyttäminen) ohella suunnitellaan ja järjestetään myös yritystasoinen perehdyttäminen ja työnopastus. Annettu perehdyttäminen ja työnopastus dokumentoidaan perehdyttämislomakkeilla tai osanottajaluettelolla."

Tietojen säilytys 6 kalenterivuotta. Toteutusta valvoo Aluehallintovirasto.

 

Työsuojeluhallinto:

"Rakennustyömaalla vaadittava henkilötunniste
Yhteistä rakennustyömaata johtavan tai valvovan rakennuttajan on tekemissään sopimuksissa tai muutoin käytettävissään olevin keinoin huolehdittava siitä, että jokaisella siellä työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste."

Toteutusta valvoo Aluehallintovirasto.

 

Verohallinnon tiedote, 26.2.2013:

"Kaikilla yhteisillä rakennustyömailla työskentelevillä henkilöillä on oltava 1.3.2013 jälkeen näkyvissä henkilötunniste, johon on merkitty myös veronumero. Verohallinnosta saatu veronumero ei vaihdu tai muutu henkilön vaihtaessa esimerkiksi työnantajaa tai työmaata.
Veronumerorekisteriin merkitseminen: Työntekijä voi itse pyytää rekisterimerkintää tai työnantaja voi esittää pyynnön työntekijän puolesta. Työntekijä voi pyytää rekisterimerkintää puhelimitse tai asioimalla verotoimistossa henkilökohtaisesti. Merkintää ei poisteta rekisteristä ilman työntekijän pyyntöä. Ulkomaalainen työntekijä merkitään julkiseen veronumerorekisteriin yleensä henkilötunnuksen antamisen yhteydessä."
Toteutusta valvoo Aluehallintovirasto ja Verohallinto.

 

Verohallinto:

"Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava Verohallinnolle syyskuusta 2014 alkaen kuukausittain tietoja rakennusurakoista. Lisäksi yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan täytyy ilmoittaa kuukausittain tietoja työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Tiedot on ilmoitettava sähköisesti."

 

Lisätietoja: